วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรมที่  6

1.พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด 
ตอบ     ฉบับแรก 22 ธันวาคม 2547
ฉบับที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2554
2. ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554ข้อใด ไม่ใช่เงินเดือน


ตอบ     เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน
3.คณะรัฐมนตรีสามารถออก พระราชกฤษฎีกา เงินเดือนฯในภาวะค่าครองชีพสูงได้ในอัตราเท่าไร

ตอบ    ไม่เกินร้อนละ 10
4.ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนเท่าไร และเมื่อได้รับครบกำหนดกี่ปีจึงจะได้รับการแต่ตั้งเป็นครู 
ตอบ คศ.และรับเงินเดือนเท่าไร
การบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนคือ
ขั้นต่ำชั่วคราว 7,940 บาท
ขั้นต่ำ         8,700 บาท
ขั้นสูง         16,840 บาท
และเมื่อได้รับครบกำหนด 2 ปี จึงจะได้แต่งตั้งเป็นครู คศ. 1และได้รับเงินเดือน
ขั้นต่ำชั่วคราว 8,130 บาท
ขั้นต่ำ         11,930 บาท
ขั้นสูง         29,700 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น