วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


กิจกรรมที่ 2
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.ประเด็นที่น่าสนใจ มีหลายประเด็น เช่น
-การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่
-การลดอำนาจผูกขาดและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม
-การทำให้การเมืองมีความโปร่งใสและยุติธรรม
-การทำให้ระบบตรวจสอบ มีความเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชานี้ตรงกับรัฐธรรมนูญในประเด็นใดบ้าง
·       หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้อง จัดให้อย่าง   ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะ ยากลำบากต้องได้รับสิทธิตามวรรค หนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
 มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
3.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้และความจำที่น่าจะนำไปตอบข้อสอบได้มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง
ประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และประเด็นของสิทธิและเสรีภาพที่เกี่ยวกับการศึกษาเช่น  1. รัฐสภา  เช่น รัฐสภาประกอบด้วยอะไรบ้าง2. สภาผู้แทนราษฎร   เช่น  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่คน  ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติอย่างไร  บุคคลใดบ้างที่ห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างไร เป็นต้น   3. สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา  เช่น  บุคคลย่อมมีสิทธิในการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปีตามที่รัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  4.วุฒิสภา  เช่น  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่คน   คุณสมบัติใดบ้างที่สามรถมีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา  5. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิ์การจากรัฐ  เช่น  บุคคลที่มีอายุเกินกี่ปีที่ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ  ที่มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
4.ทำไมเราต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เราในฐานะเป็นประชากรของประเทศจึงต้องมีความรู้ เพราะกฎหมายมีความสำคัญและเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมเมื่อเกิดปัญหา และ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพราะหากเราไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฏหมายเลย เราอาจถูกเอาเปรียบ หรือเป็นผู้ที่อาจทำให้สังคมวุ่นวาย ซึ่งในรัฐธรรมนูญได้กำหนดข้อกฎหมายที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันเพื่อให้คนในสังคมนำไปปฏิบัติได้เพื่อความสงบสุขเรียบร้อยให้เกิดในสังคม
5.นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรในการที่รัฐบาลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเหตุใดที่จะต้องแก้ไขและทำไมมีประชาชนบางกลุ่มคัดค้าน  ขอให้นักศึกษาบอกเหตุผลที่จะต้องแก้ไข
เพื่อความเหมาะสมของบริบททางสังคมในสมัยนั้นๆ รัฐบาลที่เข้ามาบริหารจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับเดิมอาจยังไม่สมบูรณ์ หรือมีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อความเป็นระเบียบของสังคมที่ดียิ่งขึ้น
6.ปัจจุบันการปกครองประเทศมีอำนาจทั้ง 3 อำนาจที่จะต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกันและนักศึกษามองถึงปัญหารัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  สภานิติบัญญัติมีภาวะที่จะต้องดำรงอยู่อย่างไร   มีความมั่นคงที่จะความเสถียรต่อการบริหารบ้านเมืองหรือไม่  ขอให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว
ปัจจุบันยังมีปัญหารัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และสภานิติบัญญัติ ที่ยังไม่ชัดเจนว่าทำอะไรกันอยู่ทั้งๆที่ประชาชนเลือกมาให้พัฒนาบ้านเมือง รวมทั้งอำนาจ 3 อำนาจนี้ยังมีการคอรัปชั่น กินเงินของประชาชน เพื่อความสะดวกสบายโดยไม่สนใจชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งอยากให้ปรับปรุงบ้านเมืองจะได้เจริญกว่านี้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น