วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


กิจกรรมที่ 2
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.ประเด็นที่น่าสนใจ มีหลายประเด็น เช่น
-การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่
-การลดอำนาจผูกขาดและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม
-การทำให้การเมืองมีความโปร่งใสและยุติธรรม
-การทำให้ระบบตรวจสอบ มีความเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชานี้ตรงกับรัฐธรรมนูญในประเด็นใดบ้าง
·       หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้อง จัดให้อย่าง   ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะ ยากลำบากต้องได้รับสิทธิตามวรรค หนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
 มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
3.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้และความจำที่น่าจะนำไปตอบข้อสอบได้มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง
ประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และประเด็นของสิทธิและเสรีภาพที่เกี่ยวกับการศึกษาเช่น  1. รัฐสภา  เช่น รัฐสภาประกอบด้วยอะไรบ้าง2. สภาผู้แทนราษฎร   เช่น  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่คน  ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติอย่างไร  บุคคลใดบ้างที่ห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างไร เป็นต้น   3. สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา  เช่น  บุคคลย่อมมีสิทธิในการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปีตามที่รัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  4.วุฒิสภา  เช่น  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่คน   คุณสมบัติใดบ้างที่สามรถมีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา  5. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิ์การจากรัฐ  เช่น  บุคคลที่มีอายุเกินกี่ปีที่ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ  ที่มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
4.ทำไมเราต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เราในฐานะเป็นประชากรของประเทศจึงต้องมีความรู้ เพราะกฎหมายมีความสำคัญและเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมเมื่อเกิดปัญหา และ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพราะหากเราไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฏหมายเลย เราอาจถูกเอาเปรียบ หรือเป็นผู้ที่อาจทำให้สังคมวุ่นวาย ซึ่งในรัฐธรรมนูญได้กำหนดข้อกฎหมายที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันเพื่อให้คนในสังคมนำไปปฏิบัติได้เพื่อความสงบสุขเรียบร้อยให้เกิดในสังคม
5.นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรในการที่รัฐบาลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเหตุใดที่จะต้องแก้ไขและทำไมมีประชาชนบางกลุ่มคัดค้าน  ขอให้นักศึกษาบอกเหตุผลที่จะต้องแก้ไข
เพื่อความเหมาะสมของบริบททางสังคมในสมัยนั้นๆ รัฐบาลที่เข้ามาบริหารจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับเดิมอาจยังไม่สมบูรณ์ หรือมีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อความเป็นระเบียบของสังคมที่ดียิ่งขึ้น
6.ปัจจุบันการปกครองประเทศมีอำนาจทั้ง 3 อำนาจที่จะต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกันและนักศึกษามองถึงปัญหารัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  สภานิติบัญญัติมีภาวะที่จะต้องดำรงอยู่อย่างไร   มีความมั่นคงที่จะความเสถียรต่อการบริหารบ้านเมืองหรือไม่  ขอให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว
ปัจจุบันยังมีปัญหารัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และสภานิติบัญญัติ ที่ยังไม่ชัดเจนว่าทำอะไรกันอยู่ทั้งๆที่ประชาชนเลือกมาให้พัฒนาบ้านเมือง รวมทั้งอำนาจ 3 อำนาจนี้ยังมีการคอรัปชั่น กินเงินของประชาชน เพื่อความสะดวกสบายโดยไม่สนใจชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งอยากให้ปรับปรุงบ้านเมืองจะได้เจริญกว่านี้ 

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


กิจกรรมที่ 1
คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
1.นิยามของคำว่า "พยาน
เป็นหลักฐานที่สามารถใช้นำสืบข้อเท็จจริง ประกอบกับการดำเนินคดีทางศาลและมีอยู่ สามประเภทได้แก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ
ที่มา :สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร. นิยามของคำว่าพยาน(ออนไลน์) สืบค้นจากhttp://www.lawamendment.go.th/plm/ow_word.asp?word=%BE%C2%D2%B9 [8 พฤศจิกายน 2555] 

2.กฎหมาย  นิยาม  บรรดาข้อบังคับของรัฐหรือประเทศที่ใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและใช้บังคับความประพฤติของบุคคล  อันเกี่ยวด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกัน  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดและต้องถูกลงโทษ  และเมื่อปฏิบัติตามก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อสังคม
ที่มา: ไพศาล ภู่ไพบูลย์ อังคณา ตติรัตน์ และปนัดดา มีสมบัติงาม. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1. พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

3.นโยบาย(Policy) นิยาม กลุ่มของข้อบังคับบนพฤติกรรมที่เป็นไปได้ของระบบเป้าหมาย ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามระบบที่สนใจ โดยมักจะสร้างด้วยภาษาธรรมชาติ (Natural Language)
ที่มา : นิยามของนโยบาย.  (ออนไลน์2553).  สืบค้นจากhttp://www.securityberry.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46:-policy&catid=29:policy&Itemid=60 (8 พฤศจิกายน 2555)
4.พยานหลักฐาน นิยาม สิ่งที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวอ้าง ในการดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา ส่วนมากแล้วจะมีคู่ความสองฝ่าย คือ โจทก์และจำเลย ทั้งโจทก์และจำเลยต่างก็จะกล่าวอ้างข้อเท็จจริงต่างๆ มาในคำฟ้องและคำให้การเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาและข้อกล่าวแก้ของตน ข้อเท็จจริงต่างๆ เหล่านี้ย่อมจะตรงกันบ้างและขัดแย้งกันบ้าง ถ้ากระบวนพิจารณาจบสิ้นเพียงเท่านั้น ศาลย่อมไม่สามารถจะชี้ขาดได้ว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิด เพราะศาลไม่มีทางจะทราบได้ว่าฝ่ายใดพูดจริงฝ่ายใดพูดเท็จฉะนั้น คู่ความแต่ละฝ่ายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาทางพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างของตนให้ศาลเชื่อ ซึ่งได้แก่การนำพยานหลักฐานมาแสดงยืนยันข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างนั่นเอง
ที่มา : ประมูล สุวรรณศร, คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์, 2526) หน้า 2

5.กฎหมายลักษณะพยาน คือ กฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยพยานหลักฐานว่าในคดีแต่ละคดีนั้นมีข้อเท็จจริงใดบ้างที่จะต้องมีการพิสูจน์ใครเป็นผู้มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ พยานหลักฐานชนิดใดบ้างซึ่งอาจเสนอต่อศาลและศาลรับฟังได้ กระบวนพิจารณาในการนำพยานหลักฐานเข้าสู่ศาลและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานกฎหมายลักษณะพยานจัดอยู่ในประเภทกฎหมายวิธีสบัญญัติ
ที่มา: ประมูล  สุวรรณศร, เรื่องเดิม, หน้า 5, โอสถ  โกศิน, คำอธิบายและเปรียบเทียบกฎหมายไทยและต่างประเทศ ในเรื่องกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2517) หน้า 4

6.พยานบุคคล นิยาม บุคคลที่มาให้การด้วยปากต่อหน้าศาล ตามนิยามนี้ พยานบุคคลก็คือ ตัวคนที่รู้เห็นเหตุการณ์อันเป็นข้อเท็จจริงในคดี และได้มาเบิกความต่อหน้าศาลในฐานะพยาน
ที่มา : พระยาจินดาภิรมย์ราชสภาบดี (จิตต์ ณ สงขลา) คำอธิบายกฎหมายลักษณะคำพิจารณาพยานหลักฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิศาลบรรณนิติ์, 2464) หน้า 95 และ แอล. ดูปลาต์, กฎหมายลักษณะพยานและจิตวิทยา, (พระนคร: โรงพิมพ์อักษรนิติ์, 2478) หน้า 11

7.การศึกษา นิยาม กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจาก การจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย เกื้อหนุน ให้บุคคลเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ที่มา : วิจารญ์ พานิช. (2553). เรียนรู้จากพรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ออนไลน์) สืบค้นจากhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/342008 [ 10 พฤศจิกายน 2555]

8.พยานผู้เชี่ยวชาญนิยามเป็นพยานบุคคลประเภทหนึ่ง แต่มาเบิกความในลักษณะแสดงความเห็นมิใช่เป็นความจากการประสบพบเห็นข้อเท็จจริงและนำมาเล่าให้ศาลฟัง เช่นแพทย์ซึ่งตรวจบาดแผลของผู้เสียหายมาเป็นพยาน ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นว่าบาดแผลเกิดจากอะไร ดังนั้น พยานผู้เชี่ยวชาญจึงไม่มีปัญหาว่าจะได้พบเห็นข้อเท็จจริงมาด้วยตนเองหรือไม่ดังเช่นพยานบุคคล
ที่มา : ประเภทของพยานหลักฐาน (ออนไลน์). http://elearning.aru.ac.th/2563503/soc61/tp1/linkfile/print5.htm [10 พฤศจิกายน 2555].

9.พยานเอกสาร นิยาม ข้อความใดๆ ในเอกสารที่มีการอ้างอิงเป็นพยาน โดยอาศัยการสื่อความหมายของข้อความนั้นพิสูจน์ความจริง แต่การอ้างเอกสารเป็นพยานมิใช่หมายความว่าจะเป็นพยานเอกสารเสมอไป การอ้างข้อความตอนหนึ่งในเอกสารเพื่อพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตามข้อ
ความนั้น ดังนี้ เป็นพยานเอกสาร แต่ถ้าอ้างลงลายมือชื่อในเอกสารเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลายมือที่จำเลย
ทำปลอมขึ้นในความผิดปลอมเอกสารหรืออ้างหนังสือทั้งเล่มเพื่อแสดงว่าเป็นการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ ดังนี้เป็นการอ้างในฐานะวัตถุพยาน
ที่มา : ประเภทของพยานหลักฐาน (ออนไลน์).สืบค้นจากhttp://elearning.aru.ac.th/2563503/soc61/tp1/linkfile/print5.htm [10 พฤศจิกายน 2555].

10.จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความประพฤติ ที่สังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนั้นประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนั้นได้ ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
ที่มา : ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง.จริยธรรม(ออนไลน์ )สืบค้นจาก.http://www.baanjomyut.com/library/ethics/01.html [11 พฤศจิกายน 2555 ]

11.กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่รวมเอาลักษณะความผิดต่าง ๆ และกำหนดบทลงโทษมาบัญญัติขึ้น
ด้วยมีจุดประสงค์จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม การกระทำที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสังคม
หรือคนส่วนใหญ่ของประเทศถือว่าเป็นความผิดทางอาญาหากปล่อยให้มีการแก้แค้นกันเองหรือ
ปล่อยให้ผู้กระทำผิดแล้วไม่มีการลงโทษจะทำให้มีการกระทำความผิดทางอาญามากขึ้นสังคมก็จะขาด
ความสงบสุข

ที่มา : ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง.(ออนไลน์)สืบค้นจาก http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42010/42010-41.htm [11พฤศจิกายน 2555]

12.ข้าราชการ คือ ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหารงานของแผ่นดิน
ที่มา : เนติวิทย์ ขาวดี(2552).คนราชการ(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.oknation.net/blog/andamantime/2009/11/21/entry-1 [ 11 พฤศจิกายน 2555]

13.กฎหมายแพ่ง คือ กฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล เช่น เรื่องสภาพบุคคล ทรัพย์ หนี้ นิติกรรม ครอบครัว และมรดก เป็นต้น การกระทำผิดทางแพ่ง ถือว่าเป็นการละเมิดต่อบุคคลที่เสียหายโดยเฉพาะไม่ทำให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนอย่างการกระทำผิดอาญา
ที่มา : กูเกิ้ลกูรู (2551).กฏหมายแพ่งคืออะไร(ออนไลน์) สืบค้นจากhttp://guru.google.co.th/guru/thread?tid=140cf98beef5688d&pli=1[11 พฤศจิกายน 2555]

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Introduction

                                                                 Introduce myself
^_^Hi Everyone!! I would like to introduce myself^_^
My name is Ms.Umaisee  Rakana
My nickname is Dow
I live in Pattani

 Education
·    Class of 2009, Benjamarachuthit Pattani School, Math and Science
·        Class of 2013, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, English for Education.
·        2009,2010,2011, and 2012 studied abroad in Malaysia.
March-April, 2012 English intensive course of ELS language center (intermediate level).
April, 2011 English intensive course of ELS language center (beginning level).
April, 2010 English intensive course of ALLC.
       April,2009 English intensive course of Fatimah center.
  Hobbies  
  Watching movies and reading books.

  Motto
  All things come by practice.


NIce to meet you all^_^